Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Kwadrofonik  (dalej również: Kwadrofonik) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu i Stowarzyszenia Kwadrofonik www.kwadrofonik.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu
 • strona nie posiada znacznika obszaru dla treści głównej,
 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie,
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • część zdjęć i grafik nie zawiera tytułów i opisów alternatywnych,
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • materiały wideo nie zawierają audiodeskrypcji,
 • na podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,


Dostępność strony internetowej Kwadrofonik planuje wprowadzać sukcesywnie oraz w pełni dostosować ją do końca 2024 roku.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Kwadrofonik sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zewnętrznego audytora

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Renes – koordynatorka projektów Stowarzyszenia. Z koordynatorką można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w następujący sposób:
 • telefonicznie: 22 635 96 22 wew. 165  
 • mailowo: katarzyna.renes[at]e-at.edu.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stowarzyszenie Kwadrofonik zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie Kwadrofonik niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kwadrofonik zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Kwadrofonik odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Przewiń do góry